۳۱.۱.۸۹

به غیر از مگان فاکس

من هیش رقمه نمی‌تونم کسی رو درک کنم که از فیلمی مث Transformers خوشش میاد. 
نه دیگه، نمی‌تونم. بچه‌این مگه شماها.