۲۶.۱.۸۹

رازلازم

رازت را به من بگو
از آن رازهای مگو
رازهای سر به مهری که تمام افکار مسموم را بدزدد
و با خودش ببرد به سفرهای غریب
حتی دروغ بگو
بی‌خیال
یک راز بزرگ و دروغین
هر چه دروغ‌تر
هر چه عجیب‌تر
به من رازی بگو از خودت
راز لازم‌ام

* عکس Joseph Koudelka