۲۱.۲.۸۹

گازی

وقتی که دنیا وارونه شد، فهمیدم که کفش‌هام حق داشتن.
اینو یه مقز می‌گف که پشت میز جلویی نشسه بود.


* عکس : روزی در رم