۵.۳.۸۹

توجیهاتی برای دوست داشتن

دروغ‌هایت کودک‌اند
در مسیر لبان تو تا گوش‌های من
راست می‌شوند


* عکس Hengki Lee