۸.۳.۸۹

مربع

ژائو ترزایی رو دوست داره
که ریموندی رو دوست داره
که ماریایی رو دوست داره
که ژواکینی رو دوست داره
که لی‌لی رو دوست داره
که هیچ‌کس رو دوست نداره.

ژائو می‌ره آمریکا
ترزا می‌ره صومعه
ریموند تو تصادف می‌میره
ماریا پیردختر می‌شه
ژواکین خودش رو می‌کشه
و لی‌لی با ژ.پینتو فرناندسی عروسی می‌کنه
که اصلن به دنیا نیومده


* نقاشی آبستره Philip Guston