۳۱.۳.۸۹

قرار

پنجره‌ها بسته‌اند
عشق پدیدار نیست

دیده‌ی بیدار 
هست


دولت
دیدار
نیست

* شعر سیمین بهبهانی
* عکس کوشک احمدشاهی، کاخ نیاوران