۲.۴.۸۹

که این خانه دو در دارد

كجایی پس ؟؟ 
نخود سیاه‌هایی كه من را فرستادی پی‌شان، پيدا كرده‌ام !!!


* نقاشی Wassily Kandinsky