۱۹.۳.۸۹

انقباض

دردهایت را و اشتباهاتت را به کسی نگو. حتی برای درد دل به کسی که فکر می‌کنی خیلی نزدیک است. پتک‌اش می‌کند و توی سرت می‌زند به وقت لزوم. 


* نقاشی Three Sphinxes of Bikini - Salvador Dali