۲۲.۴.۸۹

در میانه

بعضی دردا هستن که با یه دارویی چیزی خوب می‌شن.
بعضی دردا هستن که با هیچ دارویی خوب نمی‌شن، با مردن تموم می‌شن.
بعضی دردا هم هستن که نه با هیچ دارویی خوب می‌شن، نه با مردن تموم می‌شن. از یه نسل به نسل بعدی منتقل می‌شن.* نقاشی In Between - Wassily Kandinsky, 1934