۱۱.۴.۸۹

پاییز هم

اینجا "سياه و سپيد" است
كه با حضور تو 
رنگی می‌شود 

این یادداشت مال مردیه 
كه یه سال پیش
رو همین صندلی 
تو همین كافه "سیاه و سپید"
نشسته بود