۱۶.۴.۸۹

مرگ ابوزید

بالای دار رفتی و
این شحنه‌های پیر
از مرده‌ات هنوز 
پرهیز می‌کنند+ + +

* شعر محمدرضا شفیعی کدکنی / در کوچه‌باغ‌های نشابور