۲۴.۵.۸۹

داف شمرون

دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست
از خانه برون آمد و بازار بیاراست


* شعر سعدی