۲۵.۵.۸۹

آمد و شد

ما به هم رفتیم
ما که روزگاری
به هم می‌آمدیم 


* عکس Marina Karagatsi