۲۷.۶.۸۹

بامدادبیستوهفتشهریور
از دوری‌ات 
آخر شبی 
از گریه 
خواهم مرد ...