۲۰.۷.۸۹

...

دیده‌ها در طلب لعل یمانی خون شد
یارب آن کوکب رخشان به یمن بازرسان

روز بزرگ‌داشت حافظ


* عکس Aubrey Bodine