۱.۸.۸۹

استفهام انکاریلقمه پرید تو گلوم
سرفه‌های شدید در حد خفگی
توی اون شرایط
یه جمله‌ی بامزه شنیدم
"خوبی ؟!!!، آب می‌خوری یا دلستر ؟!!!"
خفگی و سرفه کم بود
خنده‌ام هم گرفته بود

* نقاشی René Magritte