۳.۸.۸۹

...

به کارپرداز شرکت می‌گم چی ؟!!!
می‌گه لئوناردو داوینچی
این وضه آخه ؟