۱۳.۷.۸۹


چه بی‌تابانه می‌خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری !!!!!