۲۴.۸.۸۹

نیازمندی‌ها

یعنی می‌شود ؟!!!!
تلفنم مثل یک ارکستر بزرگ
ناگهان بنوازد
و تصویر تو نمایان شود بر صفحه زنگار گرفته‌اش ؟!!!!! 


* عکس Édouard Boubat