۴.۱۰.۸۹

...

رابطه مستقیمی هست بین افزایش قیمت بنزین با آمار ازدواج !!!
حوصله تشریحش رو ندارم اما هست !