۱۳.۹.۸۹

خواب مگه چشه

خدا بیامرز بضی وختا که جوش می‌آورد
می‌گفت تو فقط منو واسه این می‌خوای که باهام بخوابی !!!
حالا که مرده و نمی‌شه به خودش گفت
اما خوب فرض بگیریم که حرفش درس بود
به خدا
همین که بین این همه آدم رنگ و وارنگ
یکی فقط تورو بخواد که باهات بخوابه
خودش واسه خودش کلی استثناییه
حالا من قصد ندارم باقی مسائل رو این‌جا باز کنم
......