۱۴.۹.۸۹

اولیا

نقل است که درویشی در آن میان از او [حسین بن منصور حلاج] پرسید که عشق چیست ؟!! گفت امروز بینی و فردا بینی و پس‌فردا بینی. 
آن روزش بکشتند و دیگر روزش بسوخته و سوم روزش بر باد دادند. 

عطار، تذکرة الاولیا، باب هفتاد و دوم