۵.۱۰.۸۹

...

ناراحتی شكست تو كارایی از همه بیشتره
كه آدم قبلش به پیروز شدنش توی اون كارا یقین داره ...