۵.۱۰.۸۹

سعادت محض

این‌جا سعادت‌آباد است
یك‌نفر، یك نفر دیگر را با چاقو زده
و بالای سرش ایستاده تا جان بكند ...