۶.۱۰.۸۹

شاخص

محك خوب بودن یا بد بودن حرفا و مفید و بی‌فایده بودنشون، مقدار دوری و نزدیكی اونا به خط‌الرأس محبته. هر چه كلام از مهر دورتر، بی‌فایده‌تر.