۱۵.۹.۸۹

...

تمام شد
حالا خوشحالم ؟!!!!
نمی‌دانم
دیگر حوصله هیچ جایی را ندارم
نه این‌جا و نه هیچ‌جا
حتی حوصله نوشتن همین جملات را
.....