۱۵.۹.۸۹

قیاس

ما ترک جان از اول این کار گفته‌‏ایم
آن را که جان عزیز بود
در خطر بود

شعر سعدی