۲۹.۱۰.۸۹

...

قال همه چیز را که کندم
خبرتان می‌کنم