۱۲.۱۱.۸۹

متشابهات

ماجراها ثابتند
فقط هربار 
به گونه‌ای تعبیر می‌شوند