۱۲.۱۱.۸۹

نگو نگم نگیم نگین

"هر جور راحتی"
"برا من فرقی نداره"
"میل خودته عزیز"
...