۱۶.۱۲.۸۹

قفا

فنا از خودی خود رستن است و وفا عهد دوست را ميان بستن است و بقا به حق پيوستن.


خواجه عبدالله انصاری