۲۶.۱.۹۰

فکت

رابطه با تلاش درست نمی‌شود، ممكن است سرپا بماند اما درست نمی‌شود. یا خوب است یا بد، به همین بی‌رحمی.