۳۱.۱.۹۰

در راه‌ساختن

١٣٠٠
درخت
را 
بریده‌ایم 
که
راه 
از 
میان 
این 
جنگل 
عبور 
کند.