۲.۲.۹۰

و ما ابری نفسی و لا ازكیها

و دوباره صدایت
شعر عنوان : سعدی