۱۵.۱.۹۰

میراژ

زنهار از این امید درازت که در دل است
هیهات از این خیال محالت که در سر است


شعر سعدی