۲۴.۱.۹۰

هنوز

باز هم می شود کمی امیدوار بود
هنوز هم جوانان دست در دست
خیابان پهلوی را
سِیر می‌کنند