۲۰.۱.۹۰

مرثیه

نه از تو صدایی
نه از من تماسی
نه تو را حرفی
و نه مرا اشاره‌ای
صداها تکراری
تماس‌ها بی‌اثر
حرف‌ها پرگویی
اشاره‌ها کور
برای همیشه تو را ترک می‌کنم