۲۱.۲.۹۰

مقدمه گلستان

عمر برف است و آفتاب تموز *
اندکی ماند و خواجه غره هنوز

*تموز : ماه اول تابستان