۱.۳.۹۰

پیچ

توضیح می‌دهی
باور نمی‌کنند
توضیح نمی‌دهی
دل‌خور می‌شوند
اعتنا نمی‌کنی
عصبی می‌شوند
اعتنا می‌کنی
جوگیر می‌شوند
عصبی می‌شوی
فرار می‌کنند
عصبی نمی‌شوی
حمله می‌کنند
باور نمی‌کنی
توضیح می‌دهند
باور می‌کنی
خَرَت می‌کنند