۲.۳.۹۰

بربری

ته جیبم را ریختم بیرون، یک صدتومنی هم از توی داشبورد پیدا کردم. جمعش شد هزار و صد تومن. سرِ نونوایی برِ نیاورون سلامت، که یه بربری ازش گرفتم و از بقالی بغلی هم یه آب میوه و زدم به بدن. دویست تومن هم دادم به یه گدای مهربان. سر بالا و شکم سیر.