۹.۳.۹۰

از شش جهتم راه ببستند

عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست
عشق گوید ... حق با شماست