۲۵.۲.۹۰

به شعر آرم این نامه را

بیا تا به شادی خوریم و دهیم
چو گاه گذشتن بود بگذریم

بیست و پنج اردی‏بهشت
روز بزرگ‏‌داشت فردوسی

و به یاد ابوالحسن صدیقی و مجسمه مرمرین میدان فردوسی تهران