۲۷.۲.۹۰

بانجی

گفتم نیای می‌میرم
نیومدی ...
منم همه سعی‌ام رو کردم ولی خوب همیشه همه‌چیز اون‌طوری که آدم می‌خواد جلو نمی‌ره دیگه، خلاصه زنده موندم الانم جات خالی دارم می‌رم با بچه‌ها بانجی جامپینگ.