۲۲.۲.۹۰

می‌گردد

فکر کن ...
ما هم یک روز
عاشقانه‌های جوانی‌مان را
برای جوانکی با شور باز خواهیم گفت
و او در حالی که زیرچشمی به صفحه تلفن‌اش نگاه می‌کند
آهی می‌کشد و می‌گوید : "آخی ..."