۳۱.۲.۹۰

چشم به راه

نقش
خیال
روی تو
تا وقت صبح‌دم


بر کارگاه دیده‌ی بی‌خواب
می‌زدم
آخرین سپیده دم اردی‌بهشت
شعر حافظ
عکس Vivian Maier