۱۸.۲.۹۰

بی‌لين

به خوابی آرزومندم ولیكن
سر بی‌دوست چون باشد به بالين


شعر سعدی