۳۰.۳.۹۰

چشم‌بسته‌گی

بهم گفت : یه چیزی بگم نه نمی‌گی ؟!!!!
بهش گفتم : "آره" گفتنای چشم‌بسته، خیلی وخته که از ما گذشته !