۸.۴.۹۰

فتنه‌ی بعدی

تبارک‌لله  [واقعا]
از این فتنه‌ها که در سر ماست
عکس Vitaliano Bassetti
شعر حافظ