۱۶.۳.۹۰

تعطیلات

یه چیزی نام ببر که همیشه خوشحال می‌ری توش و غمگین ازش میای بیرون.