۱۶.۳.۹۰

آقای سرابیمُردم در این فراق و
در آن پرده راه نیست

یا هست و
پرده‌دار نشانم نمی‏‌دهد


عکس Henri Cartier-Bresson
شعر حافظ